ابزار هدایت به بالای صفحه


مقتدران سلام صادقیه

ارائه مطالب درسی و علمی

ابزار وبمستر

مقتدران سلام صادقیه

این وبلاگ شامل موارد زیر می باشد :

1- درج مطالب درسی و کمک درسی

2- گنجاندن مطالب علمی

3- ارائه نمونه سوالات مربوط به کلاس هفتم

4- ثبت مطالب جالب خواندنی

آخرین نظرات

آژمون از درس 1،2،3،4،5 پیام های آسمانی

پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰۶:۵۴ ب.ظ


  درس اول
 

1- ازکدام آیه شریفه می توان فهمید که خداوند همیشه همراه و مواظب مااست.

الف) أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ      ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ              

 ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ          د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ

2-کدام آیه نشانه می دهدکه سپاسگزاری از خداوند باعث افزایش نعمت ها می شود.

الف) لَئِن شَکَرْ‌تُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ              ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ               

ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ           د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ

3- آیه« لَئِن شَکَرْ‌تُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ »باکدام بیت شعر هماهنگ است.

الف) تاتوانی می گریز از یار بد//یاربد بدتر بُود از مار بد

ب) مورچگان راچوبوداتفاق// شیرژیان رابدرانندپوست

ج) دوست آن است که گیرد دست دوست//درپریشان حالی ودرماندگی

د) شکرنعمت نعمتت افزون کند // کفرنعمت ازکفت بیرون کند

4-[هرکجا باشید او باشماست]معنی ویا مفهوم کدام آیه است.

الف) أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ      ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ  

ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ             د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ

5- منظور از( مُعقبات )در آیه روبرو چه کسانی هستند.« لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ‌ اللَّـهِ »

الف)پیامبران     ب)خداوند       ج)انسانها         د)فرشتگان

6-خداوند برای محافظت از انسانها چه کسانی را گمارده است.

الف)پیامبران     ب)خداوند       ج) فرشتگان     د) انسانها

7- باتوجه به آیه « لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ‌ اللَّـهِ »چراخداوند برای انسان ها مراقبانی گمارده است.

الف)گناه نکردن        ب)حفاظت از حوادث     

ج) شکرگزاربودن         د) دوری از کارحرام      

8- چرا گاهی اوقات انسان ها خود را از محافظت خداوند وحمایت فرشتگان محروم می کنند.

الف)به دلیل انجام گناه                 ب)نادانی       

ج)سهل انگاری وبی دقتی             د)همه موارد

9- گفتن«الحمدلله» چه نوع شکرگزاری می باشد.

الف)شکرگزاری عملی      ب)شکرگزاری ساده       

ج)شکرزبانی                    د)گزینه ب وج

10- کدام شکر حقیقی  وشایسته وموجب رضایت خداوند است.

الف)گفتن الحمدالله         ب) شکرگزاری عملی     

ج)شکرزبانی               د) شکرگزاری ساده

11- «احمدباپدر ومادر خود خوب رفتار می کند»این رفتار او نشان دهنده کدام شکر است.

الف) شکرگزاری ساده      ب) شکرگزاری عملی     

ج)شکرزبانی     د)گزینه الف وج

12- نتیجه شکر عملی خداوند چیست.

الف)رضایت خداوند       ب)رسیدن به پاداش اُخروی        

ج)زیاد شدن نعمت ها    د)همه موارد

13- منظور یامفهوم آیه شریفه ی « هُوَ مَعکُم أینَما کُنتُم » چه می باشد؟

الف- خداوندمارا دوست دارد□    ب- خداوندماراازحوادث حفاظت می کند□     

ج-  هرچه خواسته باشیم خدا به مامی دهد□  د- خدادرهمه جاباما است□         

14- وقتی کسی به ما کمک می کندبه اومی گوئیم:"متشکرم".این کار ما در واقع چه نوع شکری است.

الف) شکرگزاری ساده      ب) شکرگزاری عملی     

ج)شکرزبانی                     د)گزینه الف وج

15- کدامیک از موارد زیر انجام شکر زبانی نیست.

الف) الحمدالله               ب) خداوند خیرت بدهد

ج)مطالعه در کتابخانه     د)ازشما متشکرم

16- کدامیک از موارد زیر انجام شکر زبانی می باشد.

الف) ازلطف شما ممنونم        ب) یادگیری قرآن          

ج)احترام به پدر ومادر           د)ردکردن نابینا از خیابان

17- کدامیک از موارد زیر انجام شکر عملی نمی باشد.

الف)گفتن الحمدالله         ب) یادگیری قرآن          

ج)احترام به پدر ومادر     د)ردکردن نابینا از خیابان

18- باتوجه به سخنان امام صادق شکر واقعی چیست.

الف)گفتن الحمدالله         ب)شکرگزاری عملی          

ج)دوری از کارهای حرام  د)سپاسگزاری از نعمت ها ی خداوند

19- کدامیک از موارد زیر انجام شکر عملی می باشد.

الف) الحمدالله                ب) خداوند خیرت بدهد 

ج)مطالعه در کتابخانه      د)ازشما متشکرم

20- درچه صورتی خداوندنعمت های مارازیادمی کند؟

الف-بخشش به دیگران             ب-شکرگذاری           

ج-کم مصرف کردن         د-خواندن نماز

1-مطالعه کتاب های مفید یک نوع شکرگزاری عملی است.  ص(  )  غ(  )
2- گفتن«الحمدالله»یک نوع شکرگزاری عملی است.  ص(  )  غ(  )
3- دعاکردن درحق کسی به خاطرانجام کاری یک نوع تشکر زبانی است. ص(  )  غ(  )

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درس دوم


1- باتوجه به آیه « إ یّاکَ نَعبُدُ وإیّاکَ نَستَعین » ماازچه کسی کمک ویاری می خواهیم؟

الف)مومنان                                   ب)خدا                         

ج) نیازمندان                            د) فرشتگان

2- یکی ازساده ترین ومهمترین راه های جلب یاری خداوندبزرگ چیست؟

الف)نیکی به پدرومادر                          ب)بخشش به دیگران                        

ج)روزه گرفتن                                         د) دعاکردن

3- باتوجه به آیات قرآن کدام عامل باعث شدتاخداوندمسلمانان رادرجنگ اُحد باپنج هزارفرشته یاری نمایید؟

الف-دعاکردن                        ب-صبروتقوا       

ج- درخطرافتادن اسلام        د-امیدوارشدن مسلمانان به کمک خداوند

4-استعانت ازخداوندبه چه معناست؟

 الف)کمک کردن                       ب)یاری طلبیدن                                  

 ج)همکاری کردن                        د)اطاعت کردن

5-بهترین حالتی که دعادرآن قبول می شودکدام است؟

الف)نماز                ب)روزه             ج)حج                د)صبر

6- منظور از "ایّاکَ نستَعین"چیست.

الف)پرستیدن خداوند                    ب)یاری کردن خداوند           

ج) یاری خواستن از خداوند             د)گزینه الف وج

7- کدام آیه بیانگر این است که اگر دعاکنیم خداوند پاسخ می دهد.

الف) أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ      ب) هُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنتُمْ      

ج) إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ              د) إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ

8- براساس این قسمت از آیه«یاایّهاالّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُ‌وا اللَّـهَ یَنصُرْ‌کُمْ »شرط یاری خداوند چیست.

الف)صبروتقوا     ب)دعاکردن       ج)ایمان آوردن      د)یاری کردن خدا

9- براساس سخنان پیامبر(ص)حالت دعاهایمان چگونه است.

الف)درهمین دنیا قبول می شود          ب)برای آخرت ذخیره می شود          

ج)بخشش برخی گناهان                     د)همه موارد

10- کدام مورد به معنی" یاری کردن "خداوند نمی باشد.

الف)جهاددرراه خدا           ب)دوری از حرام 

ج)آمرزش گناهان          د)عمل به دستورات خدا

1- «ایّاک نَعبُد»یعنی:تنها از تو یاری می خواهیم. ص(  )  غ(  )
2- خداونددرجنگ مسامانان را با پنج هزار فرشته یاری کرد. ص(  )  غ(  )
3-مهمترین وساده ترین راه جلب یاری خداوند "صبر وتقوا" است. ص(  )  غ(  )
4- انسان ها برای حل مشکلات خود نیازمند کمک دیگران هستند. ص(  )  غ(  )
5-همه ی انسان ها مانندهمدیگرناتوان ونیازمندهستند.ص( )غ()
---------------------------------------------------------------------------------------
 
درس سوم


 1- باتوجه به آیات قرآن ،فرشتگان به هنگام گرفتن جان انسان های پاک به آنان چه می گویند؟

الف)بهشت گوارایتان باد                     ب)سلام برشما                   

ج)ازهیچ چیز نترسید                      د)آرام باشید

2-سرآغاز خوشی های مومنان چیست؟

الف)مرگ                                      ب)ردشدن ازپل صراط                

ج)رفتن به حوض کوثر                        د) دیدارپیامبر

3- چرامرگ برای کافران بد وناخوش است؟

الف)پایان خوشی است                        ب)خوشگذرانی دردنیا                  

ج)اماده نکردن توشه                           د)همه ی موارد

4- وضعیت هرانسان در هنگام مرگ با انسان های دیگرچگونه است.

الف)متفاوت است  ب)باهم فرقی ندارد          

ج)یکسان است      د)مشخص نیست

1- مرگ پایان خوشی هاوسرآغازسختی های انسان مومن است.ص( ) غ(  )

2- به هنگام مرگ،فرشتگان برانسان پاک سلام می فرستند. ص( ) غ( )

3- فرشتگان به هنگام مرگ کافران؛آنان رابه حال خودشان رها می کنند.ص( ) غ( )
------------------------------------------------------------------------------
 
درس چهارم


- نیکی به پدرومادر چه تاثیری برزندگی مادی واخروی مادارد؟

الف)بخشش تمام گناهان                   ب)ملاقات باخدا                       

ج)فقیرنشدن                                     د)هم نشینی باپیامبران

2- علت فشارقبرحضرت سعدبن معاذ(رض)چه بود؟


الف)خوش قول نبودن                       ب)خوش اخلاق نبودن        

ج)نخواندن نمازاول وقت                      د)نیکی نکردن به مادر

3- دلیل رفتن دو موجود ترسناک از آن جوان در حال مرگ چه بود.

الف)رضایت مادر             ب)توبه از گناهان   

ج)دعای پیامبر                د)گزینه الف وج

4-کدام کار باعث نجات از "مرگ بد"و رهایی از "هفتاد نوع بلا"می شود.

الف)نیکی به پدر ومادر                   ب)صدقه دادن              

ج)داشتن اخلاق نیکو                       د)نماز اول وقت   

1-بداخلاقی با پدرومادر جزءعذاب های قبراست.ص( )  غ( )
2- مرگ برای بعضی از انسان ها مانند رفتن به مراسم جایزه است.ص( )  غ( )
3- حالت انسان هدر هنگام روبرو شدن با مرگ یکسان نیست. ص( )  غ( )
4- هرنوع کمک در راه خداوند "صدقه "محسوب می شود. ص( )  غ( )
5- علت عذاب قبر حضرت سعدبن معاذ "بداخلاقی با خانواده"بود. ص( )  غ( )
6-حضرت علی از آمدن"مرگ"به سراغ خود هیچ ترسی نداشتند.ص( )  غ( )
---------------------------------------------------------------------------

درس پنجم


1- کدامیک ازثمرات ونتایج بعثت پیامبر(ص)نیست؟

 الف)علم آموزی       ب)برادری    

ج)برتری نژادعر ب      د)یکتاپرستی 

2- شباهت رفتار مردم غرب ومردم قبل از بعثت پیامبر(ص)درچیست؟

الف)بیسوادی                     ب)پیشرفت علمی            

ج)بی خبری دینی                 د)زنده به گورکردن دختران

3- مردم عربستان قبل از بعث پیامبر(ص)چه دینی داشتند؟

الف)زردتشت                    ب)مسیحی                

ج)یهودی                       د)بت پرستی

4- درمسیرگردنه های خطرناک و راه بهشت چه کسانی می توانند از آن بگذرند.

الف)سبُکباران از گناه                      ب)کسانی که دانش دارند              

ج)کسانی که تجربه دارند                 د)گزینه ب وج

5- منظور از آیه مقابل چه کسی یا کسانی می باشد.« أُولَـئِکَ الَّذِینَ هَدَى اللَّـهُ  فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ »

الف)پیامبر(ص)                             ب)فرشتگان                   

ج)انسان های نیکوکار                      د)پیامبران

6- چرابعضی از انسان ها درقرن حاضر خود را از راهنمائی های خدواند وپیامبران بی نیاز می دانند. زیرا...

الف) معتقدندخداوند بشر رابدون راهنما رها کرده                    

ب)پیشرفت علمی را  برای خوشبختی کافی می دانند.

ج)به علم ودانش کم خود تکیه می کنند                                

د)گزینه ب وج

1-مسیر بهشت دارای مشکلات وگردنه های سختی است. ص( )  غ( )
2- در میان رفتار مردم زمان جاهلیت با کشورهای غربی امروز شباهت های بسیاری وجود دارد.ص( )  غ( )
3- وظیفه فداکاری جهت حفظ دین مربوط به زمان های گذشته بوده است.ص( )  غ( )
4- پس از بعثت حضرت محمدص اوضاع ورفتارمردم عربستان به کلی تغییرکرد.ص( )  غ( )

5-پیشرفت های علمی برای یافتن راه خوشبختی کافی می باشد.ص() غ( )

6-حضرت محمد(ص)دربدترین دوران تاریخ عرب به پیامبری مبعوث گردید.ص( ) غ()       

 7- همه ما درحال پیمودن مسیرطولانی به طرف بهشت هستیم.ص() غ()

8- درهنگام بعثت حضرت محمد(ص)مردم عربستان مجسمه های سنگی راعبادت می کردند.ص()غ()

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۱۲/۲۷
دانیال زرگرزاده

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی